Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Dış İlişkiler Birimi Yönergesi

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ

 

Amaç ve Kapsam

 

Madde 1: Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin uluslararası akademik etkinliklerini düzenlemek, geliştirmek ve gerçekleşmesine yardımcı olmak üzere Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Dış İlişkiler Birimi’nin kuruluş ve çalışma esaslarını içerir.

Bu yönergenin amacı, Üniversitenin ulusal ve uluslararası ilişkilerinin ikili anlaşma, program ve projeler çerçevesinde başlatılmasına zemin hazırlamak, bu ilişkileri başlatmak, yürütmek ve geliştirmek üzere Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Dış İlişkiler Birimi’nin kuruluş, işleyiş ve görev esaslarını düzenlemektir. Kapsamı ise, bu Yönergenin 3. maddesinde açıklanan faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili kurumsal düzenlemelerdir.

 

Tanımlar

                                                                                                  

Madde 2: Bu Yönergede geçen tanımlardan;

Üniversite: Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ni,

Birim: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi’ni,

Birim Başkanı: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi Yürütücüsü’nü,

Komisyon: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi içerisinde yer alan koordinatör ve üyeleri,

International Office: Uluslararası yazışmalarda Dış İlişkiler Birimi’nin İngilizce karşılığını ifade eder.

 

Birimin Faaliyet Alanları

 

Madde 3 – Birim, yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

a) Üniversitenin ihtiyaçları ve potansiyeli dikkate alınarak yabancı üniversitelerle aşağıda hedefleri gerçekleştirmek üzere işbirliği kurmak, geliştirmek ve sürdürmek:

– Öğrenci değişimi,

– Akademik ve idari personel değişimi,

– İlgili alanlarda karşılıklı işbirliği.

b) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının koordine ettiği Erasmus+ program ve projeleri Üniversite adına yürütmek.

c) Avrupa Birliği Eğitim Programları için Üniversite’ye azami ödeneğin ayrılmasını sağlamak ve ödeme ve harcamaların planlamasını yapmak.

d) Uluslararası proje, program, seminer, kurs, yaz okulu ve benzeri fırsatları üniversitedeki öğrenci ve öğretim elemanlarına duyurmak.

e) Uluslararası protokol anlaşmalarını üniversite adına hazırlamak ve yurtdışı ziyaretlerini planlamak.

f) Ulusal ve uluslararası eğitim ve tanıtımla ilgili fuar ve etkinlikleri takip etmek.

g)Uluslararası değişim programlarına katılacak öğrencilerin ihtiyaç duyanlara kısa dönemli yabancı dil eğitiminin verilmesi için ilgili birimlerle işbirliği yapmak ve oryantasyon programları düzenlemek.

h) Yabancı üniversitelerden gelecek öğrenci ve öğretim elemanlarının konaklama ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli düzenlemeleri yapmak.

ı) YÖK tarafından uygulaması yapılan Farabi Değişim Programı çerçevesinde yurt içindeki yüksek öğrenim kurumlarıyla işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini sağlamak ve ortak eğitim ve araştırma yürütülmesine katkıda bulunmak.  

i) YÖK tarafından uygulaması yapılan Mevlana Değişim Programı çerçevesinde yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumlarıyla işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini sağlamak ve ortak eğitim ve araştırma yürütülmesine katkıda bulunmak.

j) Erasmus Koordinatörlüğü; Erasmus+ kapsamında yer alan KA103 projelerini yürütür. Avrupa Birliği Koordinatörlüğü Avrupa Komisyonu tarafından verilmiş olan Erasmus Üniversite Beyannamesi ‘Erasmus University Charter’, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından Erasmus(+) Uygulama El Kitabında belirlenen şartlara, uluslararası anlaşmalara ve Yükseköğretim Kurulu mevzuatına göre çalışmalarını yürütür.

k) Avrupa Birliği (AB) Projeleri Ofisi: KA103 Projeleri kapsamı dışında kalan Akademik, Kamu ve Özel Kurumlarla yapılacak işbirliği protokollerini hazırlamak. Anlaşmalar/Protokoller çerçevesinde gerçekleşen yazışmaları gerçekleştirmek, faaliyetlerin yürütülmesine yardımcı olmak. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından Erasmus(+) Uygulama El Kitabında belirlenen şartlara, uluslararası anlaşmalara ve Yükseköğretim Kurulu mevzuatına göre çalışmalarını yürütür.

 

 

Dış İlişkiler Birimi Komisyonu ve Temsilcileri

 

Madde 4: Üniversite bünyesinde Dış İlişkiler Birimi yürütücülüğünü ve organizasyonunu Dış İlişkiler Birim Başkanı yapar. Üniversite’nin Dış İlişkiler Birimi kapsamında yaptığı tüm işlemler Birim Başkanı’nın sorumluluğu ve yetkisi altındadır. Birim Başkanı, Rektörlüğe karşı sorumludur. Dış İlişkiler Birim Başkanı ilgili Rektör Yardımcısı tarafından önerilir ve Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Dış İlişkiler Birimi Komisyonu ise, Birim Başkanı başkanlığında ilgili program ve faaliyetlerin koordinatörlerin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Komisyon şu üyelerden oluşur: Erasmus+ Kurum Koordinatörü, Mevlana Kurum Koordinatörü, Farabi Kurum Koordinatörü, AB Projeler Ofisi Kurum Koordinatörü. Bu üyeler de Rektör Yardımcısı tarafından önerilir ve Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Koordinatörler, Başkan ve Yönetim Kurulu’nun yukarıda tanımlanan görevleri kapsamında aldığı kararlarla uyumlu bir şekilde görevlerini yerine getirirler.

 

Dış İlişkiler Birimi Yazışmaları

 

Madde 5:

a) Üniversite içindeki birimlerle iletişimi sağlamak amacıyla Birim tarafından hazırlanan yazılar Birim Başkanı’nın imzasıyla çıkar, Rektör veya ilgili rektör yardımcısının üst yazısıyla ve yazı işleri vasıtasıyla dağıtılır.

b) Yurtiçindeki kurum ve kuruluşlarla iletişimin sağlanması için hazırlanan yazılar Birim Başkanı’nın imzasıyla çıkar ve Rektörlük Makamı’nın üst yazısıyla dağıtılır.

c) Yurtdışına gönderilecek yazılar Birim Başkanı tarafından imzalanarak yazı işleri vasıtasıyla gönderilir.

d) Akdi nitelikli yazışmalarda Rektör veya yetkili kılınan Rektör Yardımcısının imzası şarttır.

e) Yönergede yer almayan hususlarda Genel Mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Hüküm Bulunmayan Haller

 

Madde 6: Bu Yönergede hüküm bulunmayan konularda ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararlarına göre işlem yapılır.

 

Yürürlük

Madde 7: Bu Yönerge, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.(*)

 

Yürütme

Madde 8: Bu Yönergeyi Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

(*) Bu Yönerge, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosu’nun kararıyla yürürlüğe girer.

TR